VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, 14. rujna 2022.

__________________________________________________________________________

 Predlagatelj:

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

__________________________________________________________________________

Predmet:

Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske

__________________________________________________________________________

PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22) i članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, br. 93/14 i 26/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________ 2022. godine donijela


ODLUKU

  o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske

 

I.

Pokreće se postupak pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama.

II.

U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju dodatka  Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama iz točke I. ove Odluke imenuju se:


– Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, predsjednik

– izv. prof. dr. sc. Marko Primorac, ministar financija, član

– izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, ministar zdravstva, član

– prof. dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja, član

– dr. sc. Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave, član

– dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija, član

III.

Za zamjenike članova pregovaračkoga odbora iz točke II. ove Odluke imenuju se:

– Dražen Opalić, pomoćnik ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– Stipe Župan, državni tajnik u Ministarstvu financija

– Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva

– Stipe Mamić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

– Olga Plazibat Novosel, p.o. glavna tajnica Ministarstva pravosuđa i uprave

– dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb, ____________

PREDSJEDNIK

    mr. sc. Andrej Plenković

OBRAZLOŽENJE

            Vlada Republike Hrvatske i reprezentativni sindikati javnih službi zaključili su 6. svibnja 2022. godine Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, br. 56/22, dalje u tekstu: Temeljni kolektivni ugovor), a koji je sklopljen na određeno vrijeme od četiri godine.

Ovim Temeljnim kolektivnim ugovorom utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika u javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama, odnosno za čije se plaće i druga materijalna prava sredstva osiguravaju u državnom proračunu, odnosno riznici prema posebnom propisu.

Na temelju članka 49. Temeljnog kolektivnog ugovora, ugovorne strane obvezale su se do kraja rujna 2022. godine pristupiti pregovorima o promjeni visine osnovice za 2022. godinu u skladu s ekonomskim okolnostima i kretanjima gospodarskih pokazatelja.

Sindikati potpisnici Temeljnog kolektivnog ugovora dostavili su 5. rujna 2022. godine Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike zahtjev za početak pregovora o visini osnovice za plaće u javnim službama. 

Prema odredbama Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata („Narodne novine“, br. 93/14 i 26/15) u slučaju pregovaranja o sklapanju kolektivnog ugovora kojim se ugovaraju prava zaposlenih za koje se sredstva za plaće i druga materijalna prava radnika osiguravaju u državnom proračunu, odnosno riznici prema posebnom propisu, reprezentativni sindikati mogu pregovarati o sklapanju kolektivnog ugovora samo s pregovaračkim odborom koji imenuje ili za to ovlasti Vlada Republike Hrvatske.

Slijedom navedenoga, potrebno je pokrenuti postupak pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru s reprezentativnim sindikatima javnih službi pa se, u tom cilju, predlaže imenovanje pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske.