Ela Kovačić

Udruga tajnika i računovođa u školstvu – UTIRUŠ

U Trogiru 16. 11. 2023.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u nastavku teksta: Zakon) temeljni je zakon koji uređuje odgoj i obrazovanje RH te je od 2008. doživio brojne promjene.

Komentar u e-Savjetovanju dajem na temelju prijedloga, potreba i interesa administrativnog osoblja koji predstavlja jedan dio zaposlenih u sustavu školstva.

Tajnici i voditelji računovodstava su već godinama degradirani u sustavu odgoja i obrazovanja. Onom istom sustavu koji nas je odgojio i obrazovao u vrhunske intelektualce, ali bez  mogućnosti napredovanja u zvanju i struci.

Mi smo zakinuti u osnovnim radnim pravim kao što su: pravo na napredovanje, pravo na nagrađivanje, pravo na jednakost s ostalim zaposlenicima u sustavu.

Svi radnici u sustavu odgoja i obrazovanju, bez obzira na njihovo mjesto rada, trebali bi imati ista prava.

Kad ptici otrgnete krila, ona više ne može letjeti. Upravo je naše Ministarstvo krivo što smo mi kao intelektualci, visoko obrazovani ljudi ostali bez svojih „krila“.

Zakinuti smo za elementarna prava radnika, a to je biti plaćen za svoj rad, napredovati i razvijati se.

Naših 8 sati rada znači 8 sati rada. Naš godišnji odmor znači 30 dana pravo na godišnji odmor, ali ni dana više. Naše bolovanje znači da nam se oduzima od plaće, a da naš rad nitko ne odrađuje, već po povratku s bolovanja, ili što je najbolje za vrijeme bolovanja, odrađujemo posao za koji smo evidentirani u evidenciji radnog vremena da smo na bolovanju. Uvjerena sam da ovo zadnje daje naslutiti postojanje ozbiljne dijagnoze.

Mi kad dobijemo dodatni posao radimo kao da to nije prekovremeni rad.

I sve to šutke, fino i kulturno podnosimo. Podnosimo, ali do kada?

Bilo je potrebno samo 250 komentara u e-savjetovanju od strane učitelja da Ministar odluči kako se može odustati od novčanog kažnjavanja. I to je to. Eto, samo tako. Tako lako...

Naši komentari nisu bitni? Možda nisu bitni  naši komentari, ali dolaze nove mlađe generacije tajnika i računovođa koje takvo stanje više neće tolerirati. Ignoriranje Ministarstva na argumentirane zahtjeve od strane stručne Udruge tajnika i računovođa u školstvu i svih kolega i kolegica koji se uključuju svojim komentarima u e-savjetovanju ne bi trebalo biti. Ignoriranje od strane mjerodavnih daje nam na znanje da struka, zvanje i stručni rad nisu poželjni u našoj državi. Zašto školstvo stvara intelektualce koje podcjenjuje svojim ignoriranjem? Mi smo se školovali da bi mijenjali društvo i stvarali napredak, a ne da društvo mijenja nas.

Zašto Ministar ne vidi naše komentare i ne kaže da će u Zakonu biti i radno mjesto voditelja računovodstva i koja je stručna sprema potrebna za isto?

Zašto Ministar ne donese novi Pravilnik o djelokrugu rada tajnika i voditelja računovodstva?

Zašto je tako teško uskladiti popis i opis naših radnih mjesta? Da, teško je i nama u sustavu pohvatati, opisati i napisati što radimo, ali pokušajmo zajedno.

Pravilnik o evidenciji radnog vremena pretvorio se u evidentiranja radnog vremena kako za koga. Evidencija ovisi o tome jesmo li nastavno ili nenastavno osoblje.

Valjda bi evidentiranje rada trebalo biti najjednostavnije, ali i to smo zakomplicirali.

Mi stvarno TREBAMO NOVI ZAKON KOJI ĆE REGULIRATI SVE ŠTO TREBA.

U sustavu odgoja i obrazovanja tajnika i računovođa je malo, ali i tako mali broj ljudi jako je bitan kad se govori o pravnom i računovodstvenom vođenju škole kao ustanove.

Iako su tajnici najkompetentniji biti ravnatelji, ni to ne možemo. Tajnici škola su mahom visokoobrazovani pravnici s poznavanjem cjelokupnog sustava rada, ali u ovom sustavu ne mogu biti niti nagrađeni za svoj rad nagradom, ne mogu napredovati i ne mogu biti u rangu stručnih suradnika. Po kojoj je logici stručni suradnik knjižničar u školi, a tajnik i voditelj računovodstva ne mogu biti stručni suradnici.  

Umjetna inteligencija kaže da je stručni suradnik ravnatelju djelatnik škole koji pomaže ravnatelju u obavljanju njegovih poslova. Stručni suradnik može biti pedagog, psiholog, logoped, socijalni pedagog ili drugi stručnjak.

Čak nas ni umjetna inteligencija ne prepoznaje jer mi spadamo u one druge stručnjake.

Iako tajnici i voditelji računovodstva imaju određene vještine i sposobnosti poput stručnog znanja, komunikacijskih i ljudskih vještina, smatram da smo zaista bitan član tima stručnih suradnika jer pomažemo ravnatelju u osiguranju kvalitete vođenja ustanove po pravnim i računovodstvenim zakonima.

Godinama upozoravamo na potrebu donošenja novog Zakona koji bi na primjereni i ne diskriminirajući način regulirao stanje koje je na terenu.

Svrha Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama je da se regulira postojeće stanje i unaprijedi obrazovanje.

Popis poslova i složenost istih bitna je pretpostavka koja daje na važnosti da se naziv radnog mjesta tajnika i voditelja računovodstva promjeni u stručni suradnik za pravne poslove i stručni suradnik za računovodstvene poslove.

Potrebno je mijenjati naziv radnog mjesta tajnika, ubaciti radno mjesto voditelja računovodstva i propisati uvjete za radno mjesto voditelja računovodstva te postojećim voditeljima računovodstva sa SSS priznati koeficijent tzv. nekadašnje VŠS.

Potrebno je postaviti uvjete za napredovanje i za naša radna mjesta jer što je intelektualac bez mogućnosti napredovanja (ptica bez krila).

I na kraju to nije sve jer čeka nas i donošenje  Zakona o plaćama i Uredbe o koeficijentima gdje se ne smije dogoditi situacija da nemamo ista prava kao i svi ostali u sustavu (napredovanje).

Pravilnik o radnom vremenu potrebno je bolje regulirati, kao i radno vrijeme svih zaposlenih u sustavu jer tajnik, voditelj računovodstva, računovodstveni referent i administrator zaposlenici su koji, da bi odradili svoj posao, trebaju pripremu koja se sastoji u proučavanju, čitanju i istraživanju naših svakodnevnih novih zakona, uputa, naputaka...

Pravilnik o zapošljavanju koje donose škole trebalo bi ukinuti jer stvaraju problem na terenu i nisu u duhu onog što je zakonodavac htio postići.

I na kraju ovog uvodnog izlaganja mogu reći kako je moj diplomski rad na pravnom fakultetu bio „Teorija nenasilja Mahatme Gandhija“. Teorija se temeljila na vjerovanju kako je nenasilje najmoćnije oružje koje može biti upotrijebljeno za postizanje društvenih promjena. Vjerujem da nenasilje može biti učinkovitije od nasilja u postizanju ciljeva jer je jače, čistije i trajnije. I zato poštujem Gandijevu teoriju nenasilja po načelu:

ISTINE jer istina i pravda su temelji nenasilja. Vjerujem da je istina uvijek moćnija od laži i da će na kraju trijumfirati.

NEPOMIRLJIVOSTI jer je nenasilje nepopustljivo što znači da nikada ne smijemo odustati od borbe za pravdu, čak i onda kad nam se čini da je borba izgubljena.

SAMODISCIPLINA koja je ključna za uspješno provođenje nenasilja, a znači da oni koji prakticiraju nenasilje moraju biti spremni na žrtvu.

Gandijeva teorija nenasilja imala je značajan utjecaj na svijet, a i na mene osobno te na način vođenja strukovne udruge.

Smatram da će UTIRUŠ uspjeti u naumu da ISTINA pobjedi jer se nećemo pomiriti s činjenicom da sve ovo što nadalje tražimo, nije predmet izmjena i dopuna Zakona i da neće biti uvršteno u izmjene i dopune, a to zaista nije teško. Dovoljno je samo da Ministar kaže UBACITE I TO.

A sada možemo i na konkretne prijedloge izmjena i dopuna članka.

U članku 99.a iza stavka 13. dodaje se novi stavak koji glasi:

(14) Tajnik i voditelj računovodstva ustanove iz stavka 2. ovog članka ostvaruje pravo na uvećanje plaće u iznosu od 30 %. Uvećanje se obračunava i isplaćuje za radno vrijeme na poslovima na projektu za vrijeme u kojem obavlja poslove na projektu, a najviše u ukupnom trajanju od 30 % od tjednog radnog vremena, o čemu odlučuje školski odbor na prijedlog ravnatelja.

U članku 100. iza stavka 4. dodaje se novi stavak koji glasi:

(5) Stručni suradnici u školskoj ustanovi su tajnici i voditelji računovodstva.

U članku 101. iza stavka 6. dodaje se novi stavak koji glasi:

(7) Stručni suradnici tajnik i voditelj računovodstva obavljaju pravne i računovodstvene poslove te sudjeluju u stručno-razvojnom vođenju škole kao ustanove.

Dodaje se članak 102.a koji glasi:

Školska ustanova ima voditelja računovodstva, a djelokrug rada voditelja računovodstva propisuje ministar.

Dodaje se članak 103.a koji glasi:

Školska ustanova mora imati administratora i računovodstvenog referenta, a djelokrug rada propisuje ministar.

U članku 105.  mijenja se stavak 16. i glasi:

Poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila:

  1. sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij pravne struke ili stručni diplomski studij javne uprave
  2. stručni prijediplomski studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovog stavka

U članku 105.  dodaje se stavak 17. koji glasi:

Poslove voditelja računovodstva može obavljati osoba koja je završila:

  1. integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomske struke ili stručni diplomski studij ekonomije
  2. stručni prijediplomski studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovog stavka

U članku 105.  dodaje se stavak 18. koji glasi:

Poslove administratora  i računovodstvenog radnika može obavljati osoba koja je završila:

  1. srednju upravnu školu
  2. srednju ekonomsku školu
  3. gimnaziju

U članku 112. iza stavka 7. dodaje se novi stavak koji glasi:

(8) Iznimno od stavka 2. ovog članka, ostalim nenastavnim radnicima školske ustanove, ugovor o radu prestaje istekom kalendarske godine na datum 31. 12. u kojoj su navršili 65 godina života i minimalno 15 godina mirovinskog staža.

U članak 115. stavku 1., stavak 2. i stavak 7. se mijenjaju  i glase:

(1) Svi zaposleni u školskoj ustanovi imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo.

(2) Pod stalnim stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem iz stavka 1. ovog članaka podrazumijevaju se pojedinačno i organizirano usavršavanjem u matičnoj znanosti u području pedagogije, didaktike, obrazovne psihologe, metodologije, informacijsko-komunikacijskih tehnologija, savjetodavnog rada, upravljanja, obrazovnih politika i drugih područja relevantnih za učinkovito i visokokvalitetno obavljanje djelatnosti u školskoj ustanovi.

(7) Način i postupak stručnog osposobljavanja i usavršavanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, tajnika, voditelja računovodstva, administratora, računovodstvenog referenta, ostalih radnika i ravnatelja.

U članku 116. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2)  Svi radnici zaposleni u školi i ravnatelj mogu biti nagrađeni za izvanredna postignuća u svom radu.

U članku 116. iza stavka 5. dodaje se novi stavak  i glasi:

(6) Licenciranje za radna mjesta tajnika i voditelja računovodstva stječe se godinama radnog iskustva, a program, postupak i način stjecanja, izdavanja i obnavljanja licencije za rad tajnicima i voditeljima računovodstva, program, prava i dužnosti propisuje ministar pravilnikom.

U članku 156. dodaje se stavak 3.

(3.) Voditelj računovodstva školske ustanove  koji se na dan stupanja ovog Zakona zatekne u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u školskoj ustanovi, a nema vrstu i razinu obrazovanja propisanu ovim Zakonom, nastavlja s obavljanjem poslova svog radnog mjesta.

Zahvala za kraj:

Udruga tajnika i računovođa u školstvu zahvaljuje se svim kolegama tajnicima i računovođama koji su ostavili svoj komentar u e-savjetovanju i na taj način doprinijeli da svojom kapljicom postanemo slap.

Hvala.

 

Ela Kovačić